صنایع مرتبط با زمینه فعالیت گروه بازرگانی پادرا

 • صنایع معدنی و فلزی
 • حفاری و اکتشافات
 • صنایع نفت و گاز
 • صنایع چوب و کاغذ
 • خودروسازی
 • صنایع پتروشیمی
 • صنایع غذایی
 • صنایع تولید قند و شکر
 • بازیافت
 • صنایع ساخت و تولید تجهیزات صنعتی
 • سیستمهای تاسیسات
 • اتوماسیون و ابزار دقیق