خدمات بخش بازرگانی

گروه بازرگانی پادرا سعی بر آن داشته با گردآوری تیم مجربی از مهندسان در بخش بازرگانی و تامین تجهیزات پروژه های صنعتی و معدنی در صنایع فلزات آهنی (فولاد)، غیر آهنی و همچنین صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و … برآن است تا با تلفیق دانش مهندسی و بازرگانی منبع قابل اطمینان در تهیه و تأمین تجهیزات در کشور برای صاحبان صنایع باشد و امید دارد با بکار بستن نهایت تلاش خود در این حوزه بتواند نقش مفیدی در صنعت کشور ایفا نماید.
تهیه و تأمین همراه با دانش فنی و قدرت تحلیل از ملزومات جوامع صنعتی بوده و همواره جزء مهمترین مشغولیتهای ذهنی صاحبان صنایع به شمار می آید. بهره گیری از دانش فنی و تجارب اجرایی در خصوص انتخاب و معرفی مناسبترین اقلام متناسب با نیاز کارفرمایان محترم وقابلیت وسیع کارشناسان بازرگانی در تهیه و تأمین اقلام نهایی شده از تولیدکنندگان متنوع، راهکاری است که گروه بازرگانی پادرا در جهت پاسخ به این نیاز در پیش گرفته است.