سوابق تامین تجهیزات مدیران شرکت
در پروژه های صنعتی (۱۳۹۹-۱۳۷۸)

 1. پروژه خط لوله ماهشهر
 2. پروژه ذوب فلش سرچشمه
 3. پروژه ذوب آهن اصفهان
 4. پروژه فولاد سازی کاوه جنوب
 5. پروژه اکسیژن مس سرچشمه
 6. پروژه لیچینگ مس سرچشمه
 7. پروژه ایستگاه های تقویت فشار
 8. پروژه بایو اتانول کرمانشاه
 9. پروژه احیاء چهار محال بختیاری
 10. پروژه های تجهیزات صنعت سیمان
 11. تامین بخشی از کالای فاز ۲۰ و ۱۲ و ۲۱ عسلویه
 12. پروژه بهینه سازی سیستم های روشنایی سالن های مونتاژ ایران خودرو